Toimitusehdot

 1. Soveltamisala
 2. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Leditalo Importin, myyjän, ja asiakkaan, Ostaja, väliseen kauppaan elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.
  Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

  Toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internetsivuilla osoitteessa: www.leditalo.com sekä Myyjän toimipaikassa.

 3. Voimassaolo
 4. Toimitusehdot ovat voimassa 1.4.2018 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla.Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen muutosta, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

 5. Hinnat
 6. Tuotteiden hinnat perustuvat julkisesti noteerattuun Euro/USD-vaihtokurssiin ja Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintaa tilauksen jälkeen mikäli tilauspäivän vaihtokurssi muuttuu enemmän kuin +/- 3% tarjouspäivän kurssista tai hinnoittelussa on tapahtunut selkeästi virhe ja hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon nähden. Yritykset voivat pyytää ajantasaisen hinnaston tästä.

 7. Tilaus
 8. Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

 9. Toimitus
 10. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Mikkelissä (Ex Works, Incoterms 2000).

  Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.

  Myyjä toimittaa tavaran viimeistään kuudessakymmenessä (60) päivässä tai ellei siitä ole erikseen sovittu tilausvahvistuksessa, kun Myyjä on lähettänyt kirjallisen vahvistuksen Ostajalle.

  Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta. Ellei Ostaja peru tilausta, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

 11. Kauppahinta
 12. Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) ennakkoon kokonaisuudessaan. Mikäli asiakas on hyväksytty luottoasiakkaaksi on kauppa ja mahdolliset toimitus -ym. kulut maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin ilmoittanut. Laskun päiväys on tuotteen toimituspäivä.

  Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

  Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta.

  Mikäli Ostaja viivästyy Kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla oleoikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

 13. Omistusoikeus
 14. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut Kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet. Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy kun tavara on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

 15. Takuu
 16. Myyjä myöntää toimittamiensa tuotteiden rakenteelle ja komponenteille 2 vuoden takuun, ellei tarjouksessa ole muuta mainittu. Takuu ei koske muita Myyjän erikseen luettelemia kohtia. Takuuaika alkaa kulua tuotteen toimituspäivästä Ostajalle ellei tästä ole erikseen sovittu ostajan kanssa kirjallisesti. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai Ostajan laiminlyönnistä. Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että Ostaja ilmoittaa välittömästi vian havaittuaan viasta Myyjälle sekä katkaisee virran viallisesta tuotteesta. Mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei takuu sido Myyjää.

  Takuu ei koske odottamattomien ja ennakoimattomien syiden tai tapahtumien, kuten esimerkiksi ilkivallan, onnettomuuksien, luonnonvoimien tai eläinten, aiheuttamaa tuotteen viallisuutta. Myyjällä on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:

  a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle
  b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
  c) korvata Ostajalle Ostajan tuotteesta maksama kauppahinta

  Takuun perusteella suoritettava korvaus rajoittuu tässä kohdassa mainittuun eikä Ostajalla ole takuun perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei takuun perusteella vastaa välillisistä vahingoista. Tuotteen toimittamisesta takuukorjaukseen aiheutuneista kuluista vastaa Ostaja. Mahdollisista takuukorjausten yhteydessä syntyvistä matka-, kuljetus- ym. kustannuksista vastaa Ostaja.

 17. Tuotteen tarkastus
 18. Kun tuote on luovutettu Ostajalle, on Ostajan tarkastettava tuote niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan käytettäväksi.

  Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan käytettäväksi, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

 19. Tuotteen virhe
 20. Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli Ostaja on reklamoinut tästä takuukohdassa tarkoitetulla tavalla, on Myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:

  a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle
  b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
  c) korvata Ostajalle Ostajan tuotteesta maksama kauppahinta

  Ostajan on palautettava virheelliset tuotteet Myyjälle Myyjän kustannuksella, mikäli Myyjä niin vaatii. Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Ostajalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

 21. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
 22. Myyjän vastuu Ostajalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu Toimitusehtojen mukaiseen korvaukseen. Joka tapauksessa Myyjän korvausvastuun enimmäismäärä on Ostajan tuotteesta maksama Kauppahinta. Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

 23. Ylivoimainen este
 24. Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy. Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 25. Riitaisuuksien ratkaiseminen
 26. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Leditalo Import 7.5.2018. Tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

12.12.2016

IP66 LED-valaisin loisteputkivalaisimien tilalle

Lue lisää

20.09.2016

Philipsin T8 LED-valoputket Leditalon valikoimiin

Lue lisää

18.05.2016

Uudet himmennettävät virtalähteet

Lue lisää

29.04.2016

Kaukosäädettävät LED-Ohjaimet

Lue lisää
YouTube Twitter Google+ Facebook
© 2015 Leditalo Oy